• sk
  • ro
  • pt-pt
  • it
  • en
  • el

Ako fungujú hry

Každá HRA BULLDOG bude trvať minimálne dva dni. Podľa potreby môžu športové zväzy a školy organizovať na športoviskách viac aktivít na boj proti šikanovaniu, keďže celkový počet aktivít zameraných na boj proti šikanovaniu v rámci nášho projektu bude 60 a maximálny denný počet odporúčaných aktivít bude 6.

AKO FUNGUJÚ HRY

Každá HRA BULLDOG bude trvať minimálne dva dni. Podľa potreby môžu športové zväzy a školy organizovať na športoviskách viac aktivít na boj proti šikanovaniu, keďže celkový počet aktivít zameraných na boj proti šikanovaniu v rámci nášho projektu bude 60 a maximálny denný počet odporúčaných aktivít bude 6.
 
1. DEŇ

Počet účastníkov v každej hre BULDOG: maximálne 30 mladých športovcov.

Vyžaduje sa súhlas rodiča.

Každý účastník musí mať smartfón a stiahnuť si aplikáciu BULLDOG vo svojej jazykovej verzii EN, EL, RO, IT, PT, SK.

Trvanie: maximálne 60 minút (20 minút na každú časť našej mobilnej aplikácie). Ak je veková skupina veľmi mladá, učitelia/tréneri sa môžu rozhodnúť rozdeliť digitálne stretnutia do dvoch dní.

 AKO FUNGUJE HRA :

Hra začína takto:

1. ČASŤ:
1) Používateľ (mladý športovec) musí odpovedať na krátke otázky s voliteľnými odpoveďami založené na formáte hodnotiaceho testu s použitím ilustrovaného a atraktívneho pozadia a vzhľadu.
Test bude obsahovať: a) osobnostný test obsahujúci otázky, ktoré odhalia pocity a tajné myšlienky používateľa voči spoluhráčom, trénerom a fanúšikom, jeho možnú reakciu na incidenty šikanovania alebo provokovania, úroveň jeho sebavedomia atď.


b) sociometrický test obsahujúci otázky súvisiace so sociálnym kontextom, v ktorom sa šikanovanie vyskytuje. Analyzuje sa päť faktorov: viktimizácia, akceptácia, prosociálnosť, stiahnutie sa a agresivita.
Na konci testu bude mať používateľ možnosť zdieľať výsledky hodnotiaceho testu so svojím trénerom. Výsledky testu nebudú pre používateľa dostupné. Používateľ bude vedieť iba to, že úspešne odpovedal na všetky otázky testu.
 
Podľa výsledkov hodnotiacich testov učitelia telesnej výchovy/tréneri získajú cenné informácie o používateľovi/športovcovi a tiež niektoré ukazovatele, že používateľ/športovec by mohol patriť k červeným buldogom, modrým buldogom alebo čiernym buldogom: 

a) červený buldog (zraniteľný voči šikanovaniu alebo už obeť šikanovania),
b) modrý buldog (športovec so silným sebavedomím, ktorý sa dokáže naučiť vystupovať čestne),
c) čierny buldog (potenciálny agresor alebo už agresor, netolerantné správanie).
 
2. ČASŤ:
Vzdelávacia rolová hra: Používateľ/športovec sa naučí reagovať na rôzne stresujúce prípady šikanovania a netolerantného správania, ktoré sa môžu vyskytnúť na športoviskách.
Niekoľko prípadov šikanovania, násilia, diskriminácie a rasizmu v kolektívnych športoch bude prezentovaných formou scenárov rolových hier. Zakaždým bude musieť používateľ hrať inú rolu: rolu obete šikanovania (červený buldog), rolu agresora (čierny buldog) alebo rolu pozorovateľa (modrý buldog). Používateľ si vyberie svoju obrannú líniu z dvoch možností a systém ho okamžite informuje, či bola jeho voľba správna alebo nesprávna.

Cieľom vzdelávacej rolovej hry je naučiť:
– červeného buldoga ako sa brániť šikanovaniu,
– modrého buldoga, ako zmeniť svoju rolu z pozorovateľa na aktívneho účastníka (to je človek, ktorý vidí, čo sa deje a zasiahne, preruší situáciu alebo prehovorí), aby zastavil šikanovanie a povzbudil obete šikanovania, aby sa opäť zapojili do tímových športov,
– čierneho buldoga, aby pochopil, ako sa cítia obete šikanovania, keď znášajú šikanovanie a aké sú dôsledky týchto činov, napr. zákaz vstupu do tímu atď.


3. ČASŤ:
​Vyhodnotenie vedomostí získaných prostredníctvom sebahodnotiacej hry/testu na vyhodnotenie znalostí po tréningu.
V tretej časti softvéru si používateľ/športovec otestuje svoje získané znalosti prostredníctvom výberu správnych krokov na vyriešenie hypotetického incidentu šikanovania-diskriminácie, ktorý sa odohráva na športovisku. Realistický scenár bude vypracovaný s fotografiami, grafikou a podľa možnosti aj videami.
Všetky fázy incidentu budú opísané vo viacerých scenároch.
Napr.: kde sa incident začal (na športoviskách, v športových zariadeniach atď.)


prečo sa začal,
kto bol obeťou,
kto bol agresorom,
čo musí obeť urobiť (obranné stratégie),
ako reagovali ostatní spoluhráči,
aká bola úloha učiteľa/trénera,
aká bola úloha rodičov na oboch stranách,
ako bol problém vyriešený,
ako zabrániť novému šikanovaniu.


Používatelia, ktorí zvolia správne kroky a vyriešia incident šikanovania a získajú vysoké skóre viac ako 98 %, získajú titul Zlatý buldog.
 
Zlatí buldogovia sa stanú vzormi športovcov a vodcov menších tímov, ktorí budú pomáhať trénerom počas stretnutí na zvyšovanie povedomia a stretnutí na boj proti šikanovaniu. Zlatými buldogmi budú vyspelí športovci, ktorí sa vedia správať v kolektívnych športoch, vedia sa správne rozhodovať a vedia dobre spolupracovať s učiteľmi telesnej výchovy a trénermi pri ich práci.
Zlatý buldog získa tričko s logom projektu v zlatej farbe.

Aktivít na boj proti šikanovaniu vyvinutých v rámci nášho projektu bude 60 a maximálny počet odporúčaných aktivít na deň bude 6.
 

2. DEŇ
Každý športový zväz po obdržaní výsledkov z aplikácie BULLDOG pristúpi k aktivitám na boj proti šikanovaniu na športoviskách.
Maximálne trvanie každej aktivity: 15 min.
Celkový počet aktivít za deň: 6


Mladí športovci budú rozdelení do menších skupín po maximálne 10 športovcov. Každá skupina bude obsahovať športovcov všetkých typov buldogov, čím sa vytvoria menšie tímy vrátane športovcov so všetkými typmi správania (červení, modrí, čierni buldogovia).
Zlatí buldogovia budú viesť každú skupinu a pomáhať trénerom pri vykonávaní rôznych aktivít na boj proti šikanovaniu. Aktivity budú zahŕňať:

a) využite vyvinutých pedagogických materiálov: (otázky na brainstorming, scenáre na riešenie problémov, karty s príbehmi, informačné karty atď.)


b) fyzické aktivity (napr. pohyb po športoviskách podľa daných pokynov, postupujte podľa pokynov, napr. „všetci, ktorí sa cítia byť šikanovaní čo i len raz vo svojom športovom živote, kopnú loptu na bránkovú tyč“ atď.).


Na konci všetkých aktivít budú športovci vyzvaní, aby zapísali prípady šikanovania, ktoré zažili, videli alebo správanie, ktoré im spôsobilo nepríjemné pocity a chceli by sa o nich porozprávať, a vložili svoj papier do urny.
 
Hry BULLDOG podporia aj účasť rodičov, ktorí budú hry nielen sledovať, ale budú aj motivovaní zúčastniť sa rolových hier.
 
Počas posledného dňa BULLDOG budú musieť všetci účastníci (mladí športovci, učitelia, tréneri, rodičia) vyplniť krátky formulár na vyhodnotenie materiálov.
 

ORGANIZÁCIA PODPORNÝCH SKUPÍN: Športovci, ktorí pôsobili ako ZLATÍ BULDOGOVIA v hrách Bulldog, vytvoria podpornú skupinu pre každý tím. Všetci členovia tímu, ktorí sa cítia nepríjemne alebo v strese v dôsledku násilného správania iného spoluhráča, ale obávajú sa nahlásiť incident učiteľovi telesnej výchovy/trénerovi alebo rodičovi, môžu mať možnosť porozprávať sa s členmi tejto podpornej skupiny. Zlatí buldogovia potom budú sprostredkovateľmi medzi obeťami a učiteľmi/trénermi a budú hlásiť takéto incidenty dospelým.