• sk
  • ro
  • pt-pt
  • it
  • en
  • el

Politika

Podmienky používania: Aplikácia BULLDOG


1. Úvod

Týmto oznámením by sme vás chceli informovať o podmienkach nášho zberu a spracovania osobných údajov, ktoré vykonáva združenie BULLDOG PARTNERSHIP pozostávajúce z nasledujúcich inštitúcií: ȘCOALA GIMNAZIALĂ REDIU, MAIANDROS EPE, CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO – CUS PADOVA, ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BRAGANÇA, GYMNÁZIUM PAVLA HOROVA a CHAMPIONS FACTORY IRELAND LIMITED majitelia aplikácie BULLDOG (slovenskej, gréckej, talianskej, portugalskej a anglickej verzie) a prevádzkovateľ osobných údajov zhromaždených prostredníctvom tejto aplikácie (ďalej len „BULLDOG“).

BULLDOG prijal všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany a bezpečnosti aplikácie BULLDOG v súlade s uznávanými najlepšími obchodnými postupmi.
Prístup a navigácia v aplikácii BULLDOG sú bezplatné. Akékoľvek kopírovanie alebo reprodukcia akýmkoľvek spôsobom, publikovanie, úprava alebo akýmkoľvek iným spôsobom použitie fotografií, videí, obrázkov a log zahrnutých v aplikácii BULLDOG je prísne zakázané.
BULLDOG si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia používateľov. Preto vám odporúčame, aby ste ich pri používaní aplikácie pravidelne kontrolovali.

2. Aké osobné údaje zbierame?

Pri používaní tejto aplikácie nie je potrebné zaregistrovať žiadne osobné údaje.
Ak sa však chcete prihlásiť do hlavného panela BULLDOG, aby ste mohli vytvoriť novú hru pre aplikáciu BULLDOG, budete požiadaní o zadanie určitých osobných údajov, ako je napríklad: meno a e-mailová adresa.


3. Na aké účely zbierame vaše osobné údaje?

Dbáme na to, aby sme zbierali iba nevyhnutné osobné údaje, ktoré sú vhodné a jasné na zamýšľané účely, a nepodliehajú žiadnemu ďalšiemu spracovaniu žiadnym spôsobom nezlučiteľným s pôvodnými účelmi.
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:
• aby sme vás mohli kontaktovať pri registrácii, aby sme dostali váš e-mail a poslali vám heslo na vstup do aplikácie.

4. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Zabezpečujeme, aby osobné údaje, ktoré zbierame, neboli spracúvané dlhšie, ako je potrebné na daný účel spracovania. Základné kritériá, ktoré zohľadňujeme pri určovaní času, počas ktorého uchovávame vaše osobné údaje, je zákonom stanovená lehota na uplatnenie nárokov a lehoty, v ktorých môže orgán verejnej moci požadovať, aby sme mu poskytli informácie, ktoré máme v evidencii.

5. Aký je právny základ pre spracovanie vašich údajov zo strany BULLDOG?

• Váš súhlas, v prípade potreby, na jeden účel (napr. keď sa zaregistrujete na hlavnom paneli BULLDOG)
• Dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona (napr. keď musíme daňovým úradom oznámiť kontaktné údaje našich partnerov)
• Ochrana oprávnených záujmov partnerstva BULLDOG, ako aj plnenie zmluvných alebo zákonných povinností.

6. S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Údaje, ktoré nám poskytnete, sa spravidla nezverejňujú tretím stranám a žiadnym spôsobom sa nezverejňujú ani nezneužívajú. Vo výnimočných prípadoch môžu byť osobné údaje používateľov odovzdané poskytovateľom služieb tretích strán BULLDOG, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje výlučne za účelom plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z ich zmluvného vzťahu so združením BULLDOG a z ich postavenia spracovateľov (ako napr. poskytovatelia služieb tretích strán, poskytovatelia poradenstva v oblasti bezpečnosti atď.).

Združenie BULLDOG môže tiež zverejniť vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch:
• ak má výslovný súhlas osoby zverejniť jej údaje akýmkoľvek spôsobom,
• ak je takéto zverejnenie potrebné na uplatnenie práv združenia BULLDOG,
• ak to vyžaduje zákon, súdny príkaz alebo iný vládny alebo regulačný orgán.


V prípade, že združenie BULLDOG prenesie vaše osobné údaje príjemcom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, uplatní primerané záruky na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany vašich osobných údajov.

7. Ako zabezpečíme, aby spracovatelia rešpektovali vaše údaje?

Spracovatelia údajov sa v mene združenia dohodli a sú s nami zmluvne viazaní okrem iného:

• dodržiavať dôvernosť,
• nezdieľať údaje s tretími stranami bez súhlasu združenia ani ich používať pre svoj osobný prospech,
• prijať vhodné bezpečnostné opatrenia.
• dodržiavať právny rámec na ochranu osobných údajov, najmä nariadenie 979/2016/ΕΕ (inak známe ako GDPR).


8. Aké sú vaše práva?

• Máte právo na prístup k svojim osobným údajom.
To znamená, že máte právo byť nami informovaný, ak spracovávame vaše údaje. Ak spracovávame vaše údaje, môžete nás požiadať o informácie o účele spracovania, o type údajov, ktoré uchovávame, komu ich zdieľame, ako dlho ich uchovávame, ale aj o vašich ďalších právach, ako je oprava, vymazanie, a podanie sťažnosti orgánu pre ochranu osobných údajov.

• Máte právo na opravu nepresných osobných údajov.
Ak zistíte, že vo vašich údajoch je chyba, môžete nás požiadať o jej opravu (napríklad opravu mena alebo aktualizáciu zmeny adresy).
• Máte právo byť vymazaný/právo byť zabudnutý.
• Môžete nás požiadať o vymazanie vašich údajov, ak platí jeden z dôvodov stanovených platnou legislatívou.

• Máte právo na prenos svojich údajov.

V prípade, že je spracovanie založené na vašom súhlase alebo je potrebné na plnenie zmluvy s vami alebo sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, môžete nás požiadať, aby ste v čitateľnej forme dostali údaje, ktoré ste nám poskytli, alebo nás môžete požiadať, aby sme preposlali inému prevádzkovateľovi/spracovateľovi.
• Máte právo na obmedzenie spracovania.

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak platí dôvod stanovený platnou legislatívou.

• Máte právo namietať a odvolať súhlas so spracovaním vašich údajov.

Ak si želáte uplatniť tieto práva, pošlite nám e-mail na adresu gdpr@bulldogproject.eu alebo list na adresu:

SCOALA GIMNAZIALA REDIU
SOS. VALEA REDIULUI NR. 342
707405 REDIU
ROMANIA

Nakoniec, ak sa domnievate, že porušujeme platné zákony na ochranu vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov, ktorý má sídlo v Sos.Valea Rediuluinr 342 Rediu 70740, Rumunsko.

9. Obmedzenie zodpovednosti


Aplikácia BULLDOG môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú kontrolované združením BULDOG, ale inými vlastníkmi (fyzickými alebo právnickými osobami), ktorým patria vyššie uvedené webové stránky. Združenie BULLDOG nenesie za žiadnych okolností zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorú môže používateľ utrpieť návštevou iných stránok, vrátane akéhokoľvek nezákonného spracovania jeho osobných údajov z dôvodu návštevy vyššie uvedených stránok.

10. Cookies


Cookies sú malé textové súbory s informáciami, ktoré sú odosielané webovou stránkou bulldogproject.eu a sú stiahnuté do osobného počítača alebo inteligentného zariadenia používateľa-návštevníka. Tieto súbory môžu obsahovať informácie o type webového prehliadača používaného každým užívateľom-návštevníkom, type počítača, operačnom systéme, poskytovateľovi internetu a ďalšie technické informácie.

Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač alebo mobilné zariadenie ani súbory v nich uložené a žiadnym spôsobom nezasahujú do žiadnych dokumentov alebo súborov uložených vo vašom počítači pri návšteve webovej stránky bulldogproject.eu. Používanie cookies neodhalí vašu identitu, ale môže viesť k identifikácii vášho počítača.

Webová stránka bulldogproject.eu môže používať súbory cookie na tieto účely:

a) Google Analytics


Vykonávať prieskumy na štatistické účely a/alebo zlepšovať obsah a služby Bulldogproject.eu a/alebo merať jej efektivitu.

b) Sociálne siete


Cookies umiestňujú poskytovatelia stránok sociálnych sietí, aby umožnili návštevníkovi jednoducho zdieľať obsah bulldogproject.eu prostredníctvom týchto stránok.

Väčšina webových prehliadačov štandardne akceptuje používanie súborov cookie, ale je možné nastaviť váš prehliadač tak, aby odmietal prijatie alebo selektívne akceptoval určité súbory cookie. Ak zakážete prijímanie súborov cookie, niektoré funkcie poskytované našou webovou stránkou môžu byť nedostupné, pričom niektoré stránky sa nemusia zobrazovať správne.

Webová stránka www.allaboutcookies.org ponúka dobré a jednoduché pokyny, ako spravovať súbory cookie pomocou rôznych typov webových prehliadačov.