• sk
 • ro
 • pt-pt
 • it
 • en
 • el

Legislativy

    SMERNICA NA PREVENCIU PROTI ŠIKANOVANIU1
Platné od:3.9.2018
Strana1 z 13
ON_32_2018Výtlačok č.:

Smernica na prevenciu proti šikanovaniu na Gymnáziu Pavla Horova Michalovce

 VypracovalKontrolovalSchválil
Meno a priezviskoMgr. Mária ĎuríkováMgr. Ľudmila SuškováMgr. Katarína Olšavová
FunkciaVýchovná poradkyňa  Vedenie školy  Riaditeľka školy
Organizačná jednotkaVýchovná poradkyňa  Vedenie školy  Vedenie školy
Dátum3.9.20183.9.20183.9.2018
Podpis   

Úvodné ustanovenia

Táto smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa §144 ods.1 písm. o) a§ 153 ods. 1 zákona . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a na práva žiaka podľa §144 ods. 1 písm i) a k) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

Čl. 2

Charakteristika šikanovania

 1. Šikanovaním rozumieme správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka alebo úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť.
 • Podstatou šikanovania sú najmä úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému, agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou.
 • Šikanovanie sa môže prejaviť:
 1. v priamej podobe : sú to fyzické útoky, urážlivé prezývky, nadávky, posmech, zosmiešnenie, príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôle obete, odcudzenie veci, vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie, zneužitie osobných údajov, fotografií, šírením nepravdivých informácií alebo kyberšikanovanie,
 • v nepriamej podobe : prehliadanie, ignorovanie, zámerné vyčleňovanie z kolektívu alebo nedobrovoľné vystavovanie agresívnym situáciám.
 • Kyberšikanovanie je priama forma šikanovania. Ide pri nej o zneužitie informačno- komunikačných technológií / telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí/ na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie. Môže sa spájať s inými formami šikanovania.
 • Kyberšikanovanie má tieto znaky
 1. sociálna alebo psychická prevaha agresora, fyzická prevaha nie je nutná,
  1. agresor vystupuje často anonymne,
  1. útok nevyžaduje fyzický kontakt agresora a obete,
  1. agresor spravidla nevidí priamu emocionálnu reakciu obete na útok s ohľadom na anonymitu

a odstup, ktoré informačno-komunikačné technológie umožňujú,

 • útoky sa šíria prostredníctvom internetu podstatne rýchlejšie ako inými spôsobmi,
  • útoky sú prístupné veľkému množstvu osôb,
  • agresor je schopný uskutočniť útok z rôznych miest,
  • útoky môžu mať dlhšie trvanie v čase,
  • obeť nemusí o napadnutí dlhšiu dobu vedieť,
  • obeť nemusí byť schopná identifikovať agresora,
  • zverejnené    informácie,    fotografie   a audiozáznamy    môže    byť    náročné    odstrániť z internetu.
 • Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku.
 • Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný najmä za trestný čin
 1. ublíženia na zdraví / § 155 Trestného zákona /,
  1. obmedzovania osobnej slobody / § 183 Trestného zákona /,
  1. lúpeže / § 188 Trestného zákona / ,
  1. vydierania / § 189 Trestného zákona /,
  1. hrubého nátlaku / § 190 Trestného zákona /,
  1. nátlaku / § 192 Trestného zákona /,
  1. porušovania domovej slobody / § 194 Trestného zákona /,
  1. sexuálneho násilia / § 200 Trestného zákona /,
  1. sexuálneho zneužívania / § 201 až 201b Trestného zákona /,
  1. krádeže / § 212 Trestného zákona /,
  1. neoprávneného užívania cudzej veci / § 215 Trestného zákona /,
  1. poškodzovania cudzej veci / § 245 Trestného zákona /,
  1. nebezpečného vyhrážania sa / § 260 Trestného zákona /,
  1. nebezpečného prenasledovania / § 360a Trestného zákona /,
  1. výroby detskej pornografie / § 368 Trestného zákona /,
  1. rozširovania detskej pornografie / § 369 Trestného zákona /,
  1. prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení

/ § 370 Trestného zákona /,

 • ohovárania / § 373Trestného zákona /.
 • Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu /

§ 49 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov / alebo priestupku proti majetku /§ 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov / .

 • Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku /§ 22 Trestného zákona/ nie je prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku alebo vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Zákonný zástupca žiaka a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne.
 1. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorému je známy prípad šikanovania a neprijme žiadne opatrenie, môže byť stíhaný najmä za trestný čin

a, neprekazenia trestného činu / § 341 Trestného zákona/, b, neoznámenia trestného činu /§ 340 Trestného zákona /, c, ublíženia na zdraví / § 158 Trestného zákona/.

Čl. 3

Prevencia šikanovania

 1. Základným preventívnym opatrením Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach je princíp:

„Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“

 • Prevencia šikanovania sa zabezpečuje najmä formou
  • súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti pedagogického zamestnanca v rámci vyučovania, obsahového zamerania a didaktiky predmetov a prierezových tém,
   • osobný a sociálny rozvoj,
   • mediálna výchova,
   • multikultúrna výchova,
   • ochrana života a zdravia,
   • výchova a vzdelávanie k ľudským právam,
   • výchova k občianstvu,
   • boj proti extrémizmu,
   • výchova k manželstvu a rodičovstvu.
 • súťaží, hier, prednášok alebo diskusií organizovaných školou alebo inými relevantnými subjektmi.
 • Riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ priebežne informujú zákonných zástupcov, opatrovníka, osoby, ktorým súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov alebo zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu o preventívnych činnostiach školy. Pri realizácii preventívnych činností školy riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ venujú zvýšenú pozornosť efektivite týchto činností.
 • Riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ vopred preveria navrhované preventívne činnosti školy s cieľom predísť nežiaducemu vplyvu neodborných činností, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na žiakov.
 • Riaditeľ školy oboznamuje s podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami šikanovania všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov, zamestnancov školy, osoby, ktoré sa starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu.
 • Riaditeľ školy zodpovedá za systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania. Pri príprave a realizácii celoškolskej stratégie
 1. vytvára pozitívne prostredie v škole,
  1. podporuje prosociálne správanie a vzťahy detí,
  1. určuje pravidlá správania sa a používania informačno-komunikačných technológií / mobilných telefónov,    tabletov,     počítačov a iných    komunikačných        technológií v priestoroch školy/,
 • zabezpečuje    zvýšený    dozor    pedagogických    zamestnancov    cez    prestávky,    pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení a v čase mimo vyučovania,
  • zabezpečuje zverejnenie kontaktných údajov inštitúcii, ktorá sa prevenciou a riešením šikanovania zaoberá,
  • určuje v pracovnom poriadku školy povinnosť oznamovať podozrenie zo šikanovania,
  • zabezpečuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie šikanovania, vrátane kyberšikanovania, a to prostredníctvom digitálnej gramotnosti učiteľov,
  • spolupracuje       s odbornými    zamestnancami    CPPPaP   v Michalovciach       a ďalšími odbornými pracoviskami poradenských služieb a preventívnych služieb v regióne,
  • zapája do prevencie šikanovania žiacku radu, radu školy a zriaďovateľa.
 • Úlohou vedenia školy, všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov Gymnázia Pavla Horova je vytvoriť pozitívnu klímu v škole, aby sa predchádzalo prejavom antisociálneho správania žiakov i skupín žiakov.
 • Táto smernica je v súlade s pravidlami správania a konania žiakov vrátane sankcií za ich porušenie zapracovanými vo vnútornom poriadku školy.
 • Výchovný poradca školy, školský psychológ, ako aj koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno – patologických javov zapracujú ustanovenia tejto smernice do svojich plánov práce, resp. do „ Preventívneho programu školy na účinné riešenie sociálno- patologických javov a kriminality v GPH Michalovce“.
 1. S touto smernicou sú povinní oboznámiť žiakov školy všetci triedni učitelia a túto skutočnosť zapísať do preberajúceho učiva v časti „triednická hodina“.
 1. S touto smernicou    riaditeľka školy oboznámi všetkých pedagogických    zamestnancov školy na pracovnej porade.

Čl. 4

Metódy riešenia šikanovania

 1. Pri zisťovaní a preverovaní šikanovania riaditeľ školy zabezpečí
 1. zaistenie pomoci a ochrany obetiam,
  1. dozor v triede, kde sa preveruje šikanovanie,
  1. preveruje šikanovanie v čase, keď agresor nie je ešte dohodnutý na spoločnej výpovedi s obeťou, svedkami alebo inými osobami, ktoré na šikanovanie upozornili,
  1. rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou a agresormi,
  1. nájdenie    vhodných   svedkov,   individuálne,    prípadne    konfrontačné   rozhovory    so svedkami – nikdy nekonfrontovať obeť a agresora,
  1. uchováva dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci s koordinátorom informatizácie alebo externým expertom,
  1. kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  1. kontaktuje miestne príslušné centrum
 1. využitie anonymnej dotazníkovej metódy.
  1. vedie písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadoch šikanovania,
  1. zabezpečí pri rozhovoroch prítomnosť najmenej 2 pedagogických zamestnancov ,
  1. ohlasuje príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na spáchanie priestupku alebo trestného činu.

Čl. 5

Opatrenia na riešenie situácie

V prípade, že sa vyskytne prípad šikanovania, sa budú používať tieto opatrenia:

 1. Opatrenia pre obete:
  1. odporučiť rodičom žiakov vyhľadať odbornú starostlivosť (hlavne pedagogicko – psychologickú poradňu, výchovnú poradkyňu a školskú psychologičku),
  1. zorganizovať skupinový   intervenčný   program   riaditeľa   školy   v spolupráci s CPPPaP a externou psychologičkou ,
  1. informovanie a poradenstvo pre osoby uvedené v článku 3 ods. 3.
 • Opatrenia pre agresora a jeho zákonných zástupcov, osoby, ktoré sa starajú o dieťa:
  • odporučiť zákonným zástupcom agresora vyhľadať odbornú starostlivosť (hlavne CPPPaP a  psychologičku),
  • výchovné opatrenia – napomenutie a pokarhanie TU,
   • pokarhanie RŠ,
   • znížená známka zo správania
   • podmienečné vylúčenie,
   • vylúčenie žiaka zo štúdia na škole,
  • preložiť žiaka do inej triedy.

Čl. 6

Spolupráca školy s orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Riaditeľ školy je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie, že žiak sa dopustil šikanovania alebo spáchania trestného činu uvedeného v čl.2 ods.7 alebo opakovane páchal priestupky uvedené v čl.2 ods. 8 v súvislosti so šikanovaním.

Riaditeľ školy je povinný orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámiť

 1. podozrenie podľa odseku 1,
 2. skutočnosti, ktoré ohrozujú obeť, agresora alebo svedkov,
 3. opatrenia, prijal podľa článku 4 alebo 5.

Čl. 7

Spolupráca školy so zákonnými zástupcami školy, osobami, ktoré sa osobne starajú o dieťa alebo zariadením, v ktorom je žiak

umiestnený na základe rozhodnutia súdu

 1. Pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracujú riaditeľ školy, koordinátor prevencie, výchovný poradca, ďalší pedagogickí a odborní zamestnanci s rodinou obete a s rodinou agresora.
 • Pri pohovore s rodičmi sú učitelia povinní dbať na taktný prístup a najmä zachovanie dôvernosti informácií.
 • Spoluprácu pri danej problematike so špecializovanými inštitúciami za školu zabezpečuje výchovný poradca a koordinátor prevencie.
 • Riaditeľ školy môže odporučiť zákonným zástupcom agresora a osobám, ktoré sa osobne starajú o dieťa alebo zariadeniu, v ktorom je umiestnený, umiestniť agresora na dobrovoľný diagnostický pobyt do diagnostického centra alebo do liečebno-výchovného sanatória.
 •   O úkonoch podľa tohto článku osoba poverená riaditeľom školy vyhotovuje zápis, z ktorého po jednom poskytne každému zo zúčastnených osôb.

Čl. 8

Zodpovednosť školy

 1. Škola zodpovedá za žiakov v čase školského vyučovania a školských akcií v súlade so zákona č. 245/2008 Zb. – školský zákon, Dohovorom o právach dieťaťa a podľa pracovného poriadku školy.
 • Za povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode sú zodpovední všetci pedagogickí zamestnanci školy, konkrétne:
 1. tí, ktorí realizujú vyučovací proces,
  1. tí, ktorí vykonávajú počas prestávok pedagogický dozor na chodbách,
  1. tí, ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas školských akcií rôzneho druhu (výlety, KOČAP, exkurzie, kultúrne podujatia, medzinárodné projektové stretnutia, družobné návštevy, športové podujatia atď.)
  1. tí, ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas záujmových krúžkov.
 • Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv. prechodného dohľadu spôsobí žiak, pokiaľ ten (to zn. učiteľ alebo lektor), kto je povinný vykonávať dohľad nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal (§ 422 Občianskeho zákonníka).
 • V prípade, že náležitý dohľad nebol zanedbaný a dotyčný vykonávajúci dohľad preukáže spôsobenie škody žiakovi, za škodu zodpovedá žiak ( v prípade plnoletosti žiaka), resp. rodič alebo zákonný zástupca žiaka (v prípade neplnoletosti žiaka).
 • Šikanovanie, resp. jeho náznaky, nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované. Pedagogický zamestnanec musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť, oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi agresora a obete, vedeniu školy a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc.

Čl. 9

Postup v prípade zistenia šikanovania

V prípade, že v priestoroch budovy počas školského vyučovania, resp. na školských akciách uvedených v čl. 4, bod 2, písm. c) sa zistí prípad šikanovania, je každý pedagogický resp. nepedagogický zamestnanec postupovať takto:

 1. Ten zamestnanec, ktorý tento prípad zistí, informuje o tejto skutočnosti triedneho učiteľa agresora a obete (predtým si zistí meno a priezvisko týchto žiakov a triedu, ktorú navštevujú), výchovného poradcu a zástupcu vedenia školy.
 • Triedni učitelia si na vyšetrenie prizvú daných žiakov, zamestnanca školy, ktorý skutočnosť oznámil a výchovného poradcu školy (pri zachovaní dôvernosti). O danom vyšetrení spíšu zápis, pričom tento odovzdajú v 1 vyhotovení:
 • zástupcovi vedenia školy
  • výchovnému poradcovi.

Jeden exemplár si nechajú pre svoju potrebu a priložia ho ku katalógovému listu žiaka.

 • V zápise popíšu skutočnosť, vyjadrenia agresora a obete a navrhnú opatrenia na riešenie.
 • Triedni učitelia agresora a obete v spolupráci s výchovným poradcom si pozvú na pohovor rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov. Aj o tomto stretnutí spíšu zápis (pozri bod č. 2). K pohovoru prizvú aj zástupcu vedenia školy.
 • Po písomnom uzavretí celého prípadu, zvážení návrhov na opatrenia, vyjadrení agresora a obete, rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov riaditeľ školy rozhodne

o ďalšom postupe v súlade s vnútorným poriadkom školy, pracovným poriadkom školy, resp. zákonom č. 300/2005 Z. z. a č. 372/1990 Zb.

 • Nakoľko šikanovanie je závažným negatívnym spoločenským javom, celý prípad vyšetrenia šikanovania sa bude realizovať pri zachovaní dôvernosti až do vyriešenia daného prípadu. Týmto postupom nie je dotknutá informačná povinnosť školy.
 • V prípade, že tento negatívny jav zistí žiak/čka školy, je povinný/á okamžite o tejto skutočnosti informovať svojho triedneho učiteľa a v jeho neprítomnosti zástupcu vedenia školy.

Čl. 10

Záverečné ustanovenie a účinnosť

ON 32_2018 nadobúda platnosť 3. septembra 2018 a zároveň sa ruší sa platnosť predchádzajúcej smernice ON_32_2017. ON_32_2018 je zverejnená na webovej stránke školy a platí v celom Gymnáziu Pavla Horova Michalovce.

Oboznámenie s organizačnou smernicou:

  Dátum  Meno a priezvisko  Funkcia  Podpis
    

Zmenové konanie

Zmeny eviduje tvorca dokumentu.

  P. č.Dátum zmeny  StranaPrepis, Doplnok  Obsah zmenyZmenu zaznačil
      

Rozdeľovník

Por. č. výtlačkuDržiteľOrganizačná jednotkaPodpis o prevzatí